अशी कोणती गोष्ट आहे जी पु रुष एकदाच क-र तो पण महिलांना सारखी-सारखी करावी वाटते? जेव्हा IAS इंटरव्यू मध्ये या मुलीला विचारला हा प्रश्न, तीच उत्तर ऐकून सर्वांची बोलती झाली बंद..” पहा उत्तर

Entertenment

अनेक मुले आयएएस आयपीएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहतात,पण त्याची परीक्षा आणि मुलाखती ऐकल्यानंतर चांगल्या लोकांना घा म फु-टतो. ही परीक्षा जितकी कठीण आहे.

तितकीच त्याची शेवटची अवस्था म्हणजे मुलाखत फेरी. अनेक वेळा मुलाखतींमध्ये अधिकारी असे अवघड प्रश्न विचारतात की त्यांची उत्तरे फक्त उच्च बु द्ध्यांक असणारेच देऊ शकतात. हे प्रश्न ऐकायला खूप अवघड वाटतात.

पण थोडे विचारमं थन करून ते सहज सोडवले जातात.जर तुम्ही हुशार असाल तर असे प्रश्न तुमच्यासाठी खेळापेक्षा कमी नाहीत. यापैकी काही प्रश्न तज्ञांनी वेगवेगळ्या मुलाखतींमध्ये सामायिक केले आहेत.

असेच काही प्रश्न आम्ही पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. आयएएस मुलाखतीत विचारलेल्या या अवघड प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही किती सहज देऊ शकता ते पाहू-

प्रश्न: पो लिसांना हिंदी मध्ये काय म्हणतात?
बरोबर उत्तर:- पो लि सां ना हिंदीत रा ज किय जन र-क्षक म्हणतात.

प्रश्न: आपण सेव्हन ला इवेन नंबर बनवू शकतो का?
उत्तर : ह त्तींना हात नसतात.

प्रश्न: लॅपटॉप किती वॉ-ल्ट लाईट वर चालते?
उत्तर.लॅपटॉप डेस्कटॉप संगणकांपेक्षा कमी शक्तीचा ऑर्डर वापरण्यासाठी ओळखले जातात. उदाहरणार्थ, 4.5 व्हो-ल्ट ते 1.5 व्होल्ट (AA प्राथमिक बॅटरी) आता असे लॅपटॉप आहेत.

जे अगदी 19 व्होल्ट रेट केलेले बाह्य वीज पुरवठा वापरतात.तथापि,या उपकरणांमध्येही,मॉडेल आणि वैशिष्ट्यांवर अवलंबून,ऊर्जा वापर मूल्यांची श्रेणी खूप मोठी आहे.

प्रश्न: एक महिला…..साडी घा लून…..ची पूजा करत होती.
उत्तर. रिक्त जागेत ‘काली’ शब्द येईल.

प्रश्न: रेल्वेसमोर कोणी आले तरी रेल्वे ड्रा यव्हर गाडी का थांबवत नाही?
उत्तर.सामान्य ट्रेन ताशी 100 किलोमीटर वेगाने धावते.जर कोणताही प्राणी किंवा मानव ट्रेनसमोर आला.

तरी लोकोपायलटला ब्रेक मा-रण्याची संधी मिळत नाही. इम र्ज न्सी ब्रेक मा र ल्या नंतरही गाडी 800 ते 900 मीटर अंतरावर थांबेल. त्यामुळे अ-पघा ताची भीती आहे. म्हणूनच पायलट ब्रेक मारत नाही.

प्रश्न:वैज्ञानिक दोन ग्रहांच्या मधले अंतर कसे मोजतात?
उत्तर: ग्रह आणि ताऱ्यांपासूनचे अंतर रेडिओ ल ह रीं च्या मदतीने मोजले जाते.याला कॉस्मिक डिस्टन्स ले डर म्हणतात.

त्यासाठी शास्त्रज्ञ इतर ग्रहांवरून ता ऱ्यां कडे रे डि ओ ल ह री पा ठव ता त,त्या ल हरी ये ण्या सा ठी लागणारा वेळ यावरून त्या ग्र हां चे किं वा ता ऱ्यां चे अं त र मो ज ले जाते.

प्रश्न: अशी कोणती व स्तू आहे,जी पा ण्या त प ड ली तरी ओ ली होत नाही?
उत्तरः सावली

प्रश्न:एका उं टा चे तों ड उ त्तरे क डे आ हे, दुसऱ्या उंटाचे दक्षिणेकडे आहे, तर काय ते एका भांड्यात एक सोबत जेवण करू शकता?
उत्तरः ते समोरासमोर बसलेले असल्यामुळे खाऊ शकतात.

प्रश्न: मुलाने एका मुलीला तिचे नाव विचारले असता,तिने सांगितले माझे नाव या गाडीच्या नंबर प्लेट मध्ये दडलेले आहे, गाडी चा नंबर WV733N असा आहे. मुलीचे नाव काय?
उत्तर: मुलीचे नाव नीलम आहे – जर तुम्ही उलटा नंबर पाहिला तर तुम्हाला नी ल म समजेल

प्रश्न: जि-वंत माणूस पाण्यात बु-ड-तो, पण मृ-त श-री र पा ण्या व र त रं ग ते,असे का?
उत्तर: हा खरोखर एक अतिशय मनोरंजक प्रश्न आहे. जि-वंत व्यक्ती पा ण्या त पो हण्याचा प्रयत्न करते आणि जर त्याला पोह ता येत नसे ल तर तो बु-डू न म-र ण पावतो.

काही वेळाने मृ-तदे-ह कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगतो. लोकांना असे का वाटते?आम्ही तुम्हाला सांगतो की विज्ञान या संपूर्ण घटनेशी सं-बं-धित आहे. ज्या गोष्टीचे गु रु त्वा कर्षण पाण्याच्या गुरुत्वाकर्षणापेक्षा जास्त असते.

ती पाण्यात बु-ड ते.जेव्हा मा नवी श री-र जिवंत असते तेव्हा त्यात अधिक गुरुत्वाकर्षण असते आणि म्हणूनच ते बुडते. बु-डल्यानंतर,एखाद्या व्यक्तीचा मृ-त्यू होतो आणि त्याचे श-री र पाण्याने भरलेले असते.

जेव्हा श-री रा-ची रो-ग प्र ति कार क श क्ती का म करत नाही तेव्हा बॅ-क्टे रि या वाढतात आणि त्यामुळे श-री रा त गॅ-स तयार होतो.हळूहळू श-री र वि घ टि त होऊ लागते आणि ते पा ण्याच्या पृ-ष्ठ भा गा वर तरंगते.

प्रश्न: पि-रिय-ड च्या दरम्यान म-हिलांवर नि-र्बंध का ला व ले जातात?
उत्तर. यूपीएससीमध्ये केवळ त र्क श क्ती च नाही,एक सा मा जि क का र्यक र्ता म्हणून,आपल्या समज आणि विचारांशी सं बं धित प्रश्न देखील विचारले जातात.

हा प्रश्न एका उमेदवाराला विचारण्यात आला ज्याने उत्तर दिले – मा-सि क पा-ळी-च्या दरम्यान लोकांमध्ये अं-ध श्र-द्धा आहे की स्त्रिया अ-स्पृ-श्य बनतात. पा पड लो णचे पा-ळी व स्थेत हात लावल्यास खराब होतात.

प्रसाद खा ऊ नये,मंदि रात जा ऊ न ये,कपडे,भांडी इत्यादींना हा त ला वू न ये. परंतु हे सर्व गृहितक जे चालले आहेत ते चु कीचे आणि भ्र म आहेत. पी रि यड स् नै स र्गिक आहेत.

असे काहीही होत नाही.जुन्या रू-ढीवादी विचारसरणीमुळे मुली आणि स्त्रि यां साठी असे नि-र्बंध ला दले जातात.वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून ही नैसर्गिक गोष्ट आहे.

प्रश्न:अशी कोणती गोष्ट आहे जी पु रु ष एकदा करतो,आणि महिला पु न्हा-पुन्हा क र तात?
उत्तर: बायकोच्या भांगत सि न्दुर भरणे.

प्रश्न: मुलींच्या शर्टला खिसा का नसतो?
उत्तर- मुली पर्स स्वतंत्रपणे घेऊन जातात,त्यामुळे ते त्यांच्या शर्टच्या खिशात वस्तू ठेवणार नाहीत.जशी मुलं पर्स,पैसे वगैरे शर्टच्या खिश्यात ठेवतात.

मुलींच्या शर्टमधील ते पॉकेट्स वापरण्यायोग्य नसतात.त्यामुळे पॉकेट बनवले जात नाहीत.दुसरे कारण म्हणजे मुलींच्या शर्टचे सौंदर्य खिशांमु ळे ख रा ब हो ऊ न ये.हाच फर क क धीक धी मु लीं च्या जीन्स/पँटमध्येही होतो.

प्रश्न: तुम्ही अं धाऱ्या खोलीत बंद आहे,आणि तुमच्याकडे मो मब त्ती,कं-दील, स्टो-व,आणि मा-चिस सुध्दा आहे,तर तुम्ही सगळ्यात पहिले काय पेटवाल?
उत्तर: मा-चि-स पे-ट-वणार.

तिने दावा केला की,यावर्षी जानेवारी महिन्यात ती तिच्या आजारी मुलाच्या उपचारासाठी तांत्रिकाकडे गेली होती.बाई म्हणाल्या,मुलाला बरे करण्यासाठी, तांत्रिकाने तिला एक मंत्र दिला.

आणि तिला काही विधी करण्यास सांगितले.तांत्रिकाच्या म्हणण्यानुसार महिलेनेही तसेच केले.पण त्या महिलेच्या मुलाचा 15 दिवसांनीच मृ-त्यू झाला.

मुलाच्या अकाली मृ-त्यूनंतर ती महिला पुन्हा तांत्रिकाकडे गेली.तांत्रिक एका मंदिरात राहत होता. त्यांनी मुलाच्या मृ-त्यूबद्दल उत्तरे मागितली.महिलेने आरोप केला आहे.

की तांत्रिकाने यापूर्वीही तिच्यावर ब-ला-त्का-र करण्याचा प्रयत्न केला होता.परंतु मुलाने तिला वाचवले.नंतर महिलेने पोलिसांना सांगितले की तांत्रिक तिच्या स्वप्नात येतो.आणि तिच्यावर वारंवार ब-ला-त्का-र करतो.

महिलेची लेखी तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली आणि तांत्रिकला पोलीस ठाण्यात बोलावले.बराच वेळ चौकशी केली,पण पुरावा न मिळाल्याने तो तांत्रिक निघून गेला.

औरंगाबादचे पोलीस अधिकारी ललित नारायण म्हणाले की,प्रथमदर्शनी महिला मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचे दिसते.पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्याच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधून त्याला उपचारासाठी मानसिक संस्थेत दाखल करण्यास सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *